Emel Sayın sinemaya neden veda ettiğini yıllar sonra açıkladı

Emel Sayın sinemaya neden veda ettiğini yıllar sonra açıkladı

Yeşilçam'da çok sayıda sinemada yer alan müzikçi ve oyuncu Emel Sayın, sinema dünyasına ani bir biçimde v
Ana Sayfa Ekonomi 18 Nisan 2022 25 Görüntüleme

Vergi ve ekonomi paketinin 21 maddesi kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Bedel Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin hususlarından 21’i kabul edildi.

REKLAM YASAĞI VARKEN VERİLEN REKLAM VERGİDEN DÜŞEMEYECEK

Buna nazaran, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin vergi matrahının hesaplanmasında, bu harcamaları sarfiyat olarak kabul edilmeyecek.

KONTRATLI TABİPLERİN YARARI VERGİLENDİRİLECEK

Bir yahut birden fazla özel sıhhat kuruluşu ile kontrat düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten diş tabipleri ve doktorlar, özgür meslek erbabı olarak kabul edilecek ve yararları özgür meslek çıkarı kararlarına nazaran vergilendirilecek.

DOKÜMANLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANMASI KABUL EDİLİYOR

Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken dokümanların, Gelir Yönetimi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi yahut onaylanması durumunda dokümanlar vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş yahut onaylanmış sayılacak.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI CÜRMÜNE CEZA ARTIRIMI

Vergi kanunlarına nazaran tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve aldatıcı doküman düzenleyenler hakkındaki mahpus cezasının üst hududu 3 yıldan 5 yıla çıkacak.

EVRAKTA SAHTECİLİK YAPANLARIN CEZASI ARTTI

Defter, kayıt ve dokümanları yok edenler, uydurma olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 yıllık üst sonu 8 yıl olacak.

DÜZMECE DOKÜMAN DÜZENLEYENLERİN CEZALARI YÜKSELTİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile muahedesi bulunan şahısların basabileceği evrakları, Bakanlıkla muahedesi olmadığı halde basanlar yahut bilerek kullananlara, ödeme kaydedici aygıtlara müdahale ederek satışlara ilişkin dokümanların kayıt alınmasına mahzur olanlara ve ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilmesi gereken doküman, bilgi yahut bilgilerin iletilmesini önleyen yahut bunların gerçeğe uygun olmayan formda iletilmesine sebep olanlara verilecek cezanın üst sonu da 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.

Bu fiillerle vergi kaybı tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme artırımının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme artırımının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde karar verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza, yarı oranında indirilecek.

İNDİRİMLERDEN YARARLANMAK İÇİN AÇILAN DAVALARDAN VAZGEÇİLECEK

Ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması yahut başvurulmuşsa vazgeçilmesi gerekecek.

Bu cürümlerin birden fazla takvim yılı yahut vergilendirme periyodu içinde tıpkı kabahat sürece kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde ceza, dörtte birden dörtte üç oranına kadar artırılabilecek.

Bu kabahatlerin öbür bir kişi tarafından işlendiğinin yahut diğer bir şahısla birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda kamu davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi koşulu aranmayacak.

MUHTAR FİYATLARINDA ARTIŞ

Seyahat acentelerinin 2022 yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 yılı için tespit ve ilan edilen yine değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınacak.
Muhtarlara 14.750 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan ölçüde verilen aylık ödeneğin net meblağının, net taban fiyat fiyatının altında kalması halinde ortadaki fark, ödenek için öngörülen yordam ve temeller çerçevesinde rastgele bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıyeten ödenecek.

ÜNİVERSİTELERE TAKIM İHDAS EDİLECEK

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 27 Temmuz 2020 tarihli ve 65 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birtakım üniversitelere ihdas edilen takımlar, yine ihdas edilecek.

YABANCILARIN KONUTLARI ELDE TUTMA KURALI 3 YILA ÇIKTI

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı asıllı gerçek şahıslar, çalışma yahut oturma müsaadesi alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yasal ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kar elde etmeyen kurumlara yapılan konut yahut iş yeri teslimlerinde, Katma Kıymet Vergisi’nden (KDV) istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma kaidesi 3 yıla çıkarılacak.

İMALAT SANAYİ VE TURİZMDE YATIRIM TEŞVİK SAHİBİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİ MÜSTESNASI 2025’E UZATILIYOR

İmalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik dokümanı sahibi mükelleflere, evrak kapsamındaki inşaat işlerine ait mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar KDV’den müstesna olacak.

ER-GE MÜHENDİSLİK HİZLETLERİ KDV’YE TABİ OLMAYACAK

Türkiye’de gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik evrakı kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’ye tabi olmayacak.

İmalat sanayi ile turizme yönelik inşaat işleriyle elektrik motorlu taşıtlarla ilgili yatırımın tamamlanmaması halinde, vaktinde alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. Vaktinde alınmayan vergiler ile vergi cezalarında vakit aşımı, verginin tarhını yahut cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi süreçler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında süreç yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞI

Yapı kayıt dokümanı alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ait müracaat mühleti 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10’u peşin ödenecek, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek. Taksit meblağlarına yasal faiz oranının yarısı uygulanacak. Elde edilen gelirlerin yüzde 25’i Bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilecek. Kalanı ise genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden direkt satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacak.
Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar Devlet İhale Kanunu’nda yer alan kararlar çerçevesinde ihale yoluyla satışa mevzu edilebilecek. İhalenin yapıldığı tarihte en az 3 yıl müddetle taşınmazları kontrata dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak.
Hazine taşınmazlarının, Devlet İhale Kanunu ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a nazaran yapılan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Üzerinde yapılanma olan ve yapı sahipleri ile bunların yasal yahut akdi haleflerine satılmak üzere belediyelere devredilen taşınmazların satışında satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirime gidilecek.

Bu kapsamda yapı sahipleri ile bunların yasal yahut akdi haleflerine, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak satışlarda da bu kararlar uygulanacak.

HAZİNE TAŞINMAZLARININ KİRALANMASI

Teklifle, hazine taşınmazları üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı yahut kullanma müsaadesi bedellerine ek olarak alınacak hasılat hisselerine ait düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran, toplam yıllık hasılat, işletmenin, tek sistem muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, iştiraklerden ve bağlı iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere öbür faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üzerinden tespit edilecek.

İrtifak hakkı kurulan yahut kullanma müsaadesi verilen Hazine taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının yahut bir kısmının hak lehtarınca üçüncü bireylere kiraya verilmesi halinde, hak lehtarından brüt kiranın yüzde 1’i, kiracıdan/kiracılardan ise tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra kalan fiyat üzerinden yüzde 1 oranında ayrıyeten hisse alınacak.

Kiracılardan alınamayan hasılat hisseleri hak lehtarından alınacak. Yürütülen faaliyetin niteliği gereği yıllık hasılatının tespit edilememesi durumunda hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı yahut kullanma müsaadesi bedeli, kiracılardan ise hak lehtarına ödenen cari yıl kira bedeli üzerinden yüzde 20 hisse alınacak.
İmar planı bulunmayan yahut imar planında ziraî maksada ayrılan Hazineye ilişkin tarım yerleri, 31 Aralık 2019 tarihinden evvel en az 3 yıldan beri ziraî maksatla kullanan ve kullanımlarının hala devam ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar direkt kiralanabilecek.

İHALESİ YAPILAN KAMU KONUTLARI SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK

Mahalli yönetimlere ve toplumsal güvenlik kurumlarına ilişkin konutların satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.
Kamu İhale Kanunu’na nazaran imzalanan öğrenci taşıma ve öğlen yemeği hizmet alımlarına ait mukaveleler ile öğlen yemeği hizmet alımlarına ait kontratların 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri ortasında gerçekleştirilen kısımları için, sözleşmede/protokolde fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunmaması kaydıyla ek fiyat farkı verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı ofisleri, kimlik paylaşımı sisteminde yer alan bilgilerin paylaşımında katılma hissesi ödemesinden muaf tutulacak.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.