İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 18 Mart Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 18 Mart Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

Cuma selası saat kaçta okunuyor? Cuma selası ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara cuma selası ne zaman? Cuma
Ana Sayfa Siyaset 16 Nisan 2022 29 Görüntüleme

Yeni spor yasası teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi

Teklifle spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve sarfiyatları, bütçe ve harcama temelleri, misyon, yetki ve sorumlulukları, kontrolleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın biçim ve kaideleri ile bunlara ait öbür konulara dair adap ve temeller düzenleniyor.

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak gayesiyle gerçek yahut hukuksal en az 7 kişi tarafından kurulacak. Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli öteki evraklarla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaatta bulunulacak. Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüpleri, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Spor kulüplerinin bir spor kısmında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor kısmının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlı olacak. İlgili spor kısmı tescilleri, spor federasyonları tarafından ayrıyeten bakanlığa bildirilecek. Tescilin yapılması, müracaat formu ve gerekli evraklara ait adap ve asıllar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenecek. Ulusal Savunma Bakanlığı takım ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri hakkında kanunun bu hususu hariç öbür kararları uygulanmayacak.

KULÜP ÜYELİĞİNİ SONA ERDİREN CEZALAR

Taammüden işlenen bir hatadan ötürü 1 yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar, fuhuş, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı unsur kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı husus satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak, şike yahut teşvik primi, kanuna karşıt olarak spor karşılaşmalarına dayalı bahis ve talih oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma yahut para nakline aracılık yahut kanunun spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama prensipleriyle ilgili hususuna muhalefet etme hatalarından mahkum olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı iştiraki ve iştiraklerindeki idare, kontrol, disiplin ve ihtiyari öbür konsey üyelikleri, haklarındaki mahkeme yahut ilgili şura kararının katılaştığı tarihte resen sona erecek. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde ceza mahkumiyetine ait kararlar uygulanmayacak.

Tahkim şuraları, bakanlık disiplin şuraları, spor federasyonlarının ceza yahut disiplin şuraları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu milletlerarası kuruluşlar tarafından son 5 yıl içinde bir seferde 1 yıl yahut toplam 2 yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı iştiraki ve iştiraklerindeki idare, kontrol, disiplin ve öbür şura üyelikleri, haklarındaki konsey kararının katılaştığı tarihte resen sona erecek.

SPOR KULÜBÜNE ÜYELİK

Teklifle bir spor kulübüne üyelik için özel şartlar aranmayacak ve kişinin fiil ehliyetine sahip olması kâfi görülecek. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılacak ve kulüp idare kurulunca 30 gün içinde karara bağlanacak. Sonuç, müracaat sahibine yazılı olarak bildirilecek. Başvurusu kabul edilen üye, bu hedefle tutulacak deftere kaydedilecek.

Üyelik için ilgili mevzuat yahut tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği bizatihi sona erecek. Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka muhalif halde sınırlayacak kararlara yer verilmeyecek. Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında lakin haklı sebeple reddedilebilecek.

BİRLEŞME VE MAL VARLIĞININ ZAMANI

Spor kulüpleri en az genel şura üye tam sayısının dörtte üçünün katılacağı genel konsey toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla birebir vilayette bulunan öteki bir spor kulübü ile birleşebilecek.

Birleşme; spor kulüpleri siciline tescil ile geçerlilik kazanacak ve devrolunan spor kulübünün tescil anındaki bütün etkin ve pasifi zaten devralan spor kulübüne geçecek. Bu birleşme ile devrolunan spor kulübünün üyeleri resen devralan spor kulübünün üyesi olacak, devrolunan spor kulübü tasfiye edilmeksizin sona erecek ve spor kulüpleri sicilinden silinecek.

Devrolunan spor kulübüne ilişkin sportif tarihçe ve sportif muvaffakiyet devralan spor kulübüne geçmiş sayılacak. Devralan spor kulübü, lige iştirakte yahut tescil edilen isminde devrolunan spor kulübü izlenimini verecek rastgele bir değişiklik yapamayacak. Devrolunan spor kulübünün karşılaşmalara iştirak ismi yahut unvanı yine tescil edilemeyecek.

Spor kulüplerinin birleşmesi Gençlik ve Spor Bakanlığının müsaadesine tabi olacak.

SPOR KULÜPLERİNİN SONA ERMESİ, YASAKLAMA VE TESCİL İPTALİ

Spor kulüpleri, birinci genel heyet toplantısının kanunda öngörülen müddette yapılmamış ve mecburî organların oluşturulmamış olması, tüzük yeterince idare şurasının oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, olağan genel konsey toplantısının iki sefer üst üste yapılamaması durumunda bizatihi sona erecek.

Bu hallerden en az birinin gerçekleşmesi halinde bakanlık ve spor kulübünün rastgele bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilecek.

Genel heyet, her vakit spor kulübünün feshine karar verebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tescile ait kuralları kaybeden, organlarını kanuna karşıt olarak oluşturan ve yazılı ihtara karşın bu terslikleri 3 ay içinde gidermeyen, taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine müsaadesiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin, spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilecek. Bu hallerde, bakanlık yahut spor kulübünün rastgele bir üyesinin istemi üzerine mahkeme; spor kulübünün feshine karar verecek ve dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün tedbirleri alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sportmen yetiştirme, sporda alt yapının desteklenmesi ve spor karşılaşmalarında kullanılmak maksadıyla mülkiyetindeki yahut tasarrufundaki taşınmazları spor anonim şirketlerine ve üst kuruluşlara 10 yıla kadar Devlet İhale Kanunu’nda öngörülen pazarlık yordamıyla kiralayabilecek ya da 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edebilecek.

KAMU FAYDASINA ÇALIŞAN SPOR KULÜPLERİ

Kamu faydasına çalışan spor kulüpleri Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak bakanın teklifi ve cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Bir spor kulübünün kamu faydasına çalışan spor kulübü sayılabilmesi için en az 2 yıldır faaliyette bulunması, faaliyette bulunduğu spor kollarına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine yahut uzun periyodik kiracılık ya da tahsis hakkına sahip bulunması, en az üçü olimpik, paralimpik yahut deaflimpik spor kısmı olmak üzere altı farklı spor kısmında faaliyette bulunması, ihtisas spor kulübü formunda kurulanlarda ise olimpik spor kollarının dünya şampiyonalarına atletinin katılması yahut faaliyette bulunduğu her spor kısmında olimpik, paralimpik yahut deaflimpik oyunlarına sportmen göndermesi, faaliyet gösterdiği spor kısımlarından en az birinde bağlı olduğu spor federasyonu tarafından düzenlenen en üst seviyedeki spor faaliyetine katılması kaide olacak.

Kamu faydasına çalışan spor kulüpleri, kamu faydasına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak.

Spor kulüpleri yahut spor anonim şirketleri, kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, ortaklaşa kullanabilecekleri spor merkezi, saha ve tesisleri kurmak ve kullanmak maksadıyla vilayet sonları içerisinde en az 15 spor kulübü yahut spor anonim şirketinin bir ortaya gelmesiyle federasyon, en az 15 federasyonun bir ortaya gelmesiyle de konfederasyon kurabilecek.

Üst kuruluşların üye sayısının öngörülen sayının altına düşmesi halinde, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için 6 ay mühlet tanınacak. Bu müddet içinde tamamlama süreci yapılamazsa, kuruluşların varlıkları resen sona erecek.

Spor kulüpleri için öngörülen dış kontrol Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı kelam konusu dış kontrolü bağımsız bir kontrol kuruluşuna da yaptırabilecek.

ANONİM ŞİRKET VASFININ KAZANILMASI

Teklifle, spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılıyor ve anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önü açılıyor. Türk Ticaret Kanunu’na nazaran kurulan ve hukuksal kişilik kazanan anonim şirketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanacak.

Şirketlerin tescil başvurusu bakanlık tarafından 30 gün içinde karara bağlanacak. Bakanlık tarafından tescil edilen spor anonim şirketleri, tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Spor federasyonları, belli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmamak üzere minimum sermaye mecburiliği getirebilecek.

Bakanlık, tescile ait kuralları kaybeden, organlarını bu kanuna muhalif olarak oluşturan ve bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara karşın bu terslikleri ihtar tarihinden itibaren 3 ay içinde gidermeyen, taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine müsaadesiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan, spor anonim şirketlerinin bakanlık nezdindeki tescillerini iptal edecek.

Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor kolunu ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorunda olacak. Taahhüt ettiği spor kısmı faaliyetlerine müsaadesiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor kollarına ait tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından iptal edilecek.

Spor kulüpleri, makul bir spor koluna ait faal ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek yahut devredebilecek.

Bir spor anonim şirketi ile bu formda malvarlığı ya da kontrat, iştirak, idare yahut gibisi bir ilişkisi olan spor kulübünün, ilgili spor anonim şirketinde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hususu manasında direkt ya da dolaylı hakimiyeti bulunması gerekecek. Bu biçimde direkt yahut dolaylı hakimiyeti bulunan spor kulübü lehine düzenlenecek imtiyazlar hariç olmak üzere spor anonim şirketlerinde; başka hisselere, belli bir küme oluşturan hisse sahiplerine, makul hisse kümelerine ve azlığa Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen rastgele bir imtiyaz tesis edilemeyecek.

Bir spor kulübü ile kontaklı olan spor anonim şirketlerinin hisselerinin nama yazılı olması zarurî olacak.

​​​​​​​Bir spor kulübü ile irtibatlı olan spor anonim şirketlerinde şirket karından kuruculara, idare heyeti üyelerine ve başka kimselere rastgele bir menfaat sağlanamayacak.

Gerçek yahut hukukî şahısların birebir ligde yer alan birden fazla spor kulübünde yahut spor anonim şirketinde direkt yahut dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacak.

BİREBİR ANDA FARKLI KULÜPLERDE MİSYON ALAMAYACAKLAR

Bir spor kulübü ve spor anonim şirketi idaresinde yer alanlar tıpkı spor kolunda ve tıpkı ligde faaliyet gösteren diğer bir spor kulübü yahut spor anonim şirketinin idaresinde birebir anda vazife alamayacaklar.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, ekonomik ve mali imkanlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenilirliklerini artırmak için gayret göstermek; mali yükümlülüklerini mühleti içinde yerine getirmek için gerekli ihtimamı göstermek; denk bütçe tesis etmek, masraflarını gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak ve bu kapsamda ilgili spor federasyonu tarafından talimatlarla belirlenmiş bütçe ve harcama prensiplerine ahenk göstermek; sporun sürdürülebilirliğini sağlamak ve korumak gayesiyle faaliyetlerde bulunmak ve bu kapsamda uzun vadeli sportif yatırımları özendirmek zorunda olacak.

GELİR VE MASRAFLAR

Teklifle, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gelir kaynakları şöyle sıralanıyor:

“Üye aidatları, sponsorluk gelirleri, sportmen transferlerinden alınan fiyatlar, atlet yetiştirme tazminatları, atlet eğitim, kurs ve gibisi fiyatlar, faaliyetlere iştirak bedelleri, karşılaşma hasılatları, yayın gelirleri, sahibi yahut ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler, toplantı ve gibisi faaliyetlere ait gelirler, reklam gelirleri, kira gelirleri, spor karşılaşmalarına dayalı bahis ve baht oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri, bağış ve yardımlar, spor dışı faaliyetlere ilişkin gelirler, finansman gelirleri, öz sermaye katkıları, başka gibisi gelirler.”

Teklifte spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin sarfiyatlarına de yer veriliyor. Bunlar ortasında; satış ve gereç sarfiyatları, mağaza sarfiyatları, atletlere ve öteki işçiye yapılan ödemeler, sportmen transferi masrafları, faaliyetlere iştirak ve karşılaşma masrafları, kiralama ve finansal kiralama sarfiyatları, idari sarfiyatlar, varlıkların kullanım haklarından kaynaklanan amortisman sarfiyatları, spor dışı faaliyetlere ilişkin masraflar, finansman masrafları ve kar hissesi dağıtımları, gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan sarfiyatlar ve altyapı sarfiyatları, toplumsal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapılan sarfiyatlar, öteki gibisi masraflar bulunuyor.

SPOR KULÜPLERİNİN BÜTÇE VE HARCAMA UNSURLARI

Teklife nazaran, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak temliklere çeşitli sınırlamalar ve nitelikli genel şura kararı kaidesi getirilerek uzun vadeli ve sıhhatsiz borçlanmanın önüne geçilecek.

Buna nazaran; spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, genel şura kararı gerekmeksizin bir evvelki hesap periyodunda gerçekleşen brüt gelirinin en fazla yüzde 25’ini temlik edebilecek.

Nitelikli genel şura kararıyla idare konseyinin vazife müddeti ile hudutlu olmak kaydıyla rastgele bir temlik sınırlaması bulunmayacak.

İdare konseyinin vazife mühletinin dolmasından sonraki alacakların lakin yüzde 50 oranına kadar olan kısmı nitelikli genel heyet kararı ile temlik edilebilecek ve bu oranı aşan ölçü ise hiçbir formda temlik edilemeyecek.

SIHHATSİZ BORÇLANMA ENGELLENECEK

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, evvelki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10’una kadar borçlanabilecek. Bu oranın üzerinde yapılacak borçlanmalar genel şuranın nitelikli çoğunlukla vereceği kararla kabul edilecek ve ek bütçe ile yapılabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tescilli oldukları ulusal spor federasyonu ile bu spor federasyonunun üyesi olduğu memleketler arası kuruluşların belirlediği sportif, altyapı, işçi, idari, hukuksal, mali ve öbür kriterleri yerine getirmek zorunda olacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, idare şurası üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri hisse sahiplerine ve idare konseyi üyelerinin yüzde beş ve daha fazla hisse sahibi olduğu şirketlere hak ve alacaklarını devredemeyecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; idare heyeti üyelerine, bunların eşleri, üçüncü dereceye kadar hısımlarına, spor anonim şirketleri direkt ya da dolaylı hakimiyeti bulunan bireylere borç veremeyecek yahut bu bireyler lehine rehin, kefalet, ipotek yahut öteki bir teminat sağlayamayacak ve bunların borçlarını devralamayacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; idare konseyi üyelerinden, bunların eşlerinden ve üçüncü dereceye kadar hısımlarından ve spor anonim şirketlerinin üzerlerinde direkt ya da dolaylı hakimiyeti bulunan bireylerden aldıkları borçlar da borçlanma sınırlamalarına tabi olacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7 bin TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların; bankalar ve finansal kuruluşlar yahut Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zaruriliği getirilerek bunların haksız bir halde ziyana uğratılmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YÖNETİCİLER, ZİYANLARDAN SORUMLU OLACAK

Spor kulübü ve spor anonim şirketi lider ve idare heyeti üyeleri ile yöneticileri; mevzuat, tüzük ve temel kontrattan doğan yükümlülüklerini kasıt yahut ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, hisse sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri ziyanlardan müteselsilen sorumlu olacak.

Fakat ziyana sebebiyet verenlerin bütçe ve harcama prensiplerine ait sorumluluklarında kasıt yahut ihmal aranmayacak ve zararın doğmasını engellemek için gerekli ihtimamı gösterdiğini ispat etmedikçe sorumluluğu devam edecek. Bu durumda spor kulübü, spor anonim şirketi, spor anonim şirketi hisse sahipleri ve bunların alacaklıları, spor kulübünün ve spor anonim şirketinin yükümlendirildiği meblağ için sorumluları direkt takip edebilecek.

Bakanlık ve spor federasyonları; altyapı ve sporun gelişimine ait bahislerde spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve üst kuruluşlara yardımda bulunabilecek.

Büyükşehir belediyesi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin profesyonel spor kısımlarına ve bunların profesyonel atletlerine her ne isim altında olursa olsun kaynak aktaramayacak ve yardımda bulunamayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve spor federasyonları, okul spor kulüplerine spora ait faaliyetlerde bulunmak üzere tıpkı, nakdi yahut teknik eleman görevlendirmesi halinde yardımda bulunabilecek.

Teklifle profesyonel spor faaliyetinin tarifi ve ögelerine ait düzenleme yapılarak mevzuattaki tüzel boşluğun giderilmesi amaçlanıyor. Spor federasyonunun üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlar tarafından profesyonel olarak kabul edilen ve mevzuata nazaran profesyonel faaliyette bulunulmasına müsaade verilen spor kısımlarında, bir spor kulübü yahut spor anonim şirketine kontrat bağlantısı ile bağlı biçimde profesyonel olarak spor faaliyetinde bulunulabilecek. Bu halde karşılaşmalara katılan atlet için spor faaliyeti onun temel mesleği kabul edilecek.

Profesyonel atletin statüsü ile hak ve yükümlülükleri, faaliyette bulunduğu spor kolunun bağlı olduğu spor federasyonu tarafından belirlenecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, profesyonel olarak kabul edilen ve müsaade verilen spor kollarında faaliyette bulunmak üzere profesyonel şube açabilecek.

Bakanlığın spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinden katılaşmış olan kira, alt kira, her türlü spor karşılaşma ve şovlarında bilet satışlarından elde edilen hasılat hissesi, gençlik yahut spor tesislerine verilen isimlerden doğan reklam yahut sponsorluk gelirlerinden hisseler ve mukavelelerden doğan öbür alacakları, bu kulüplerin ve şirketlerin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim hakkı alacaklarından, öbür tüm alacaklardan öncelikli olarak tahsil edilecek.

FEDERASYONLAR, KANUN YA DA CUMHURBAŞKANI KARARIYLA KURULACAK

Spor federasyonları, spor kısmı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla yahut Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak ve kanun yahut kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanması ile hükmî kişilik kazanacak.

Spor federasyonlarının merkezleri Ankara’da olacak.

Yeni kurulan spor federasyonlarının kuruluş ana statüleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanacak.

Genel heyet spor federasyonunun en üst organı olacak. Spor federasyonlarının genel heyetleri Ankara’da yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, genel konsey toplantılarında gözlemci görevlendirecek. Gözlemci, raporunu 15 gün içinde Bakanlığa sunacak. Bakanlık raporun verildiği; ilgililer ise genel konseyin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Ankara asliye hukuk mahkemesinde genel konseyin iptalini isteyebilecek.

Genel heyet delege sayısı, olimpik ve paralimpik spor kısımlarında 150’den az 300’den fazla, başka spor kollarında ise 100’den az 200’den fazla olamayacak.

Olağan genel konsey; olimpik ve paralimpik spor kollarında ilgili olimpiyat oyunlarının, başka spor kollarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, yeni kurulacak spor federasyonlarında ise kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacak.

Genel heyet toplantılarını mevzuatta öngörülen mühlet ve temeller dahilinde yapmayan spor federasyonlarının genel şuraları Tahkim Konseyi tarafından oluşturulacak 3 kişilik komite marifetiyle 60 gün içinde yapılacak ve federasyon lideri ile idare heyeti üyeleri hakkında isimli ve idari süreç başlatılacak.

Genel heyet daveti ve gündemi, toplantı tarihinden en az 30 gün evvel; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az 15 gün evvel spor federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde duyurulacak.

Liderin seçimi ise idare, kontrol ve disiplin konseylerinin seçimi ile birlikte yapılacak. Seçimler liste prosedürü aslı ile bilinmeyen oy ve açık tasnif formunda yapılacak.

Spor federasyonu çalışanları genel heyet delegesi olamayacak. Genel şurada kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60’ından az olamayacak. Genel heyetin delege sayısının yüzde 10’u Bakanlık delegelerinden oluşacak.

EN FAZLA 3 DEVİR BAŞKANLIK YAPILACAK

Bir federasyonun idare konseyi üyeleri, genel şura tarafından seçilen lider dahil 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşacak.

Heyetin en az iki asıl üyesinin, ilgili spor kısmında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya yahut Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında ulusal olan ve en az bir yıl evvel aktif sporculuğu bırakmış atlet olması mecburî olacak. Bu kapsamda idare heyeti üyesi olabilecek ulusal sportmen bulunmaması halinde, bunların yerine en az bir yıldır aktif olmayan lisanslı sportmenler idare şurası üyesi seçilebilecek.

Federasyon lideri ile idare, kontrol ve disiplin heyeti üyelerinde spor disiplin hataları kapsamında son 5 yıl içyoutubinde bir kerede 6 ay yahut toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak koşulu aranacak.

Federasyon lideri ile idare, kontrol ve disiplin konseyi üyeliği için taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler, fuhuş, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı husus kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı unsur satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak, şike yahut teşvik primi, kanuna karşıt olarak spor karşılaşmalarına dayalı bahis ve baht oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme cürümlerinden mahkum olmamak gerekecek.

Tıpkı spor federasyonunda üst üste yahut aralıklı olarak en fazla üç periyot başkanlık yapılabilecek. Spor federasyonlarında fiyatlı yahut fahri misyon alanların spor kulüplerindeki üyelik ve yöneticilikleri, vazifeye başlama tarihinden itibaren tabiatıyla sona erecek. Spor federasyonlarında vazifeleri sona erenlerin kulüp üyeliği ve yöneticiliğinden kaynaklanan hakları korunacak.

FEDERASYONUN MALLARI VE TAHSİS

Spor federasyonları mallarının haczedilebilmesi, ilgili alacağın katılaşmasına bağlı olacak. Katılaşmadan icraya konulan talepler icra müdürlüğünce reddedilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarına tıpkı ve nakdi yardımda bulunabilecek ve spor federasyonlarının gereksinim duyduğu sicile kayıtlı malları satın alabilecek. Satın alınan sicile kayıtlı mallar spor federasyonlarına tahsis edilecek.

Bakanlık tarafından spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile bakanlık bütçesinden bu spor federasyonlarına tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar, edinim gayesi dışında kullanılamayacak ve bakanlık müsaadesi alınmadan üçüncü şahıslara satılamayacak yahut devredilemeyecek.

Hükmî kişiliği sonlandırılan spor federasyonlarının mal varlıkları bakanlık teşkilatına devredilecek. Bakanlık, spor federasyonları yahut üst kuruluşların talebi üzerine, kendisine ilişkin spor tesislerinin işletme hakkını ve taşınmazlarını bedelsiz olarak 49 yıla kadar spor federasyonu yahut üst kuruluşların faaliyetleri için tahsis edebilecek. Kelam konusu spor tesisleri ile taşınır ve taşınmazların tahsis maksadı dışında kullanılması halinde, tahsis süreci bakanlık tarafından iptal edilecek.

Bakanlık tarafından yapılacak kontrol sonucunda tespit edilecek her türlü ziyan bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilecek. Spor federasyonu idare heyetinin, genel konsey tarafından ibrası idare heyetinin kontrol sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Federasyon faaliyetlerinde misyonlu bulunanlar, vazifeleriyle ilgili işlemiş oldukları hatalar bakımından kamu vazifelisi sayılacak.

FEDERASYONLARIN BOÇLANDIRILMASI

Spor federasyonları; mali yükümlülüklerini mühleti içinde yerine getirmek için gerekli ihtimamı gösterecek, denk bütçe tesis edecek, masraflarını gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturacak.

Spor federasyonları; evvelki yıl gelirlerinin yüzde 10’unu aşacak ölçüde borçlanma yapamayacak.

Spor federasyonlarınca yapılacak ödeme ve tahsilatlar, Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar yahut Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Spor federasyonlarının bütçelerinde gelir ve masraf denkliğinin sağlanması ve bunların kamu kurumlarına vergi, sigorta ve gibisi kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcunun bulunmaması temel olacak.

Spor federasyonu lider ve idare şurası üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini kasıt yahut ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek ziyanlardan müteselsilen sorumlu olacak. Lakin ziyana sebebiyet verenlerin bu fıkraya karşıtlık hallerine ait sorumluluklarında kasıt yahut ihmal aranmayacak. Bu durumda spor federasyonu ve alacaklıları, spor federasyonunun yükümlendirildiği fiyat için sorumluları direkt takip edebilecek.

İdare heyeti, Gençlik ve Spor Bakanlığından müsaade almaksızın vazife mühletini aşacak formda spor federasyonunu borç altına sokacak süreç yapamayacak.

Spor idarecisi, çalıştırıcı, antrenör, eğitmen, hakem ve gibisi spor elemanlarının; mesleksel standartları, ulusal teknik ve mesleksel yeterliliklerinin temelleri, kontrolü, ölçümü, belgelendirme ve sertifikalandırma süreçleri Mesleksel Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapılarak münhasıran Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.